ครบทุกรส สดทุกเรื่องวัดยานนาวา ร่วมกับกรมการศาสนา จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ
Font Size  

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 16:42 น.

 

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การ พระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเพื่อการเผยแผ่ ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 ช่วงระหว่างวันที่ 5-9  ก.ย. 2559 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 19-23 ก.ย. 2559 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 

 

 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เลขานุการคณะทำงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา กล่าวว่า “ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ผู้เข้าอบรมเป็นพระผู้รักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมวิทยากร พระสอนศีลธรรมในคลินิกคุณธรรม พระนักพัฒนาชุมชน และพระสอนศีลธรรมในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นิมนต์มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 500 รูป เพื่อพัฒนาสมรรถนะเทคนิคการเผยแผ่ธรรม ส่งเสริมการสร้างชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ)  ร่วมพลังในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 3 มิติคือ 1.มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต  3.ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ตั้งเป้าภายใน2559 นี้ขับเคลื่อนให้มี 70 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายเพิ่มในปี 2560 ให้มี 700 ชุมชนตามลำดับ

 

 

 ในการนี้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้กล่าวให้โอวาทว่า การเป็นพระธรรมวิทยากรที่ดีนั้น  1.ต้องรู้จักหน้าที่ 2.รักในหน้าที่ 3.ทำตามหน้าที่ 4.ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ 5.ไม่ทำเกินหน้าที่ เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ ต้องทำหน้าที่ให้ดี เพราะหน้าที่นั้นสามารถทำให้เราเจริญและเสื่อมได้

 

 

 พร้อมกันนี้ นายกฤษญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา ได้ปวารณาถวายกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจะส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ด้วยพลังบวร เพื่อให้พระธรรมวิทยากรได้ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเหมาะสมกับการบูรณาการงานชุมชนคุณธรรมในพื้นที่

 

 

 ด้าน นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี บรรยายถวายความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการบูรณาการการเผยแผ่ธรรม โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จะร่วมกับกรมการศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการการเผยแผ่ธรรมแก่เยาวชนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 กิจกรรมในการอบรม เริ่มด้วยกิจกรรมวันที่หนึ่ง “เปิดบ้านชุมชนคุณธรรม พลังบวร” โดยนางสาวพิไล จิรไกรศรี ที่ปรึกษากรมการศาสนา “การใช้สื่ออบรมคุณธรรมกลุ่มเด็กและวัยรุ่น”

 

 

 โดยคณะพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี กิจกรรมวันที่สองเป็นการบรรยาย “การเผยแพระพุทธศาสนา” โดยนายสด แดงเอียด และ “การเขียนโครงการ” โดยนายธนรัตน์ เก่งสกุล หัวหน้ากองบริหารงานพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันที่สาม “การถ่ายทอดธรรมะผ่านสื่อทันสมัย” โดยพระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร และ “การถอดรหัสประสบการณ์และการสร้างเครือข่าย” โดยคณะวิทยากรกรมการศาสนา กิจกรรมวันที่สี่ “บทบาทผู้นำขับเคลื่อนพลังบวร” โดย ดร.กล้า สมตระกูล อดีตอธิบดรกรมการศาสนา และ “การเผยแผ่ธรรมด้วยสมรรถนะสื่อสมัยใหม่ Dhamma Communication with New Media Competency โดย 2 ศาสตราจารย์ เปรียญธรรม 9 ประโยค ปรมาจารย์ในวงการพระพุทธศาสนา ด้านภาษาและการพุทธบริหาร คือ ศ.(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต, ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ บรรยายถวายความรู้เพื่อการเผยแผ่ธรรมในยุคคน GenYZ

 

 

 ภาคค่ำของทุกวัน เป็นกิจกรรมเติมเต็มทักษะการเผยแผ่ธรรม เช่น Dhamma on Lens & Art Text Dhamma in Photo โดยพระอาจารย์เอกชัย อรินฺทโม วัดนาคปรก “การเผยแผ่ธรรมด้วยภาษากลอน” โดยพันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร “เทคนิคการนำกิจกรรม” โดย ดร.สมสิทธิ์ มีแสงนิล จากศูนย์บริการวิชาการ มศว. “กระบวนการพัฒนาคุณธรรมด้วยกิจกรรม” โดย อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เดอะวันกรุ๊ป และการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับเด็กเยาวชน โดยคณะพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี

 

 ในพิธีปิดโครงการ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานาวาและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ชองมหาเถรสมาคม ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และถวายทุนการศึกษาแก่พระธรรมวิทยากร ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเป็นทุนพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งพระพรหมวชิรญาณ ได้กล่าวธัมโมวาทเป็นหลักคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า “เยาวชนสำคัญที่สุด เราต้องให้ความสำคัญแก่เด็กๆเยาวชน ร่วมพลังกันเพื่อสร้างพื้นที่สีขาวให้เยาวชนเป็นคนดี ร่วมสร้างชุมชนคุณธรรม ส่งเสริมศีลธรรมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จะเทศน์หรือบรรยายธรรมทุกครั้งต้องส่งเสริมให้ญาติโยม เด็กเยาวชน รักษาศีล 5 เพื่อความมีศีล มีสุข พอเพียงเคียงธรรม”

 

 อนึ่ง การจัดการอบรมครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเผยแผ่แล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายพระธรรมวิทยากรในส่วนภูมิภาค เช่นเครือพระธรรมวิทยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ร่วมพลังพระธรรมวิทยากรได้ทำกิจกรรมด้วยกัน เกิดความเข้มแข็งในการบูรณาการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมชุมชนคุณธรรมสู่สังคมประชารัฐ พระธรรมวิทยาการเข้าใจบทบาทและเข้าใจในสภาพความเป็นจริงของสังคม มีทั้งภูมิรู้ ภูมิธรรม และ ทักษะ มี "กัลยาณมิตร" คือ ส่งเสริมให้พระธรรมวิทยาการมีความผูกพันเสมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน ช่วยกันเผยแผ่ธรรม เติมเต็มทักษะและกระบวนการกิจกรรม เป็นบรรยากาศร่วมสมัยที่จะเกิดขึ้น โดยมีกรมการศาสนา เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายทั่วประเทศ

 

 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวต่อว่า การอบรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรนี้ เป็นโครงการฯที่ดียิ่ง เพราะเป็นโอกาสที่พระธรรมวิทยากรทั่วประเทศ ได้มาแลกเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยกัน เป็นเสมือนบ่อน้ำแห่งปัญญาที่พระธรรมวิทยากรทุกรูป ได้มาตักตวงอาวุธทางปัญญา เพื่อนำกิจกรรมและเทคนิคไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะควร เพื่อการเผยแผ่ได้อย่างทันสมัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจน